生辰八字算命
八字命理测算、八字命运预测、四柱知识学习

日主癸、卯月出生五行喜用分析-癸日卯月生《晶灵八字算命》

作者: jlbzlm 发布时间: 2021-03-23 11:36:46 类别: 四柱八字 > 十神
癸日卯月生(用神庚、辛)
癸水生于卯月(庚辛):乙木司令,专用庚金,辛金次之。
癸水日、卯月生者,水性不会太柔,亦不会太刚。卯之中,有乙木司令,生日之气泄出,我身变弱,故应专用庚金,辛金次之。
命中无庚、辛,且日干弱时。为“画饼充饥”之命。即无庚辛作为癸水之水源时,必为贱命。
有庚、辛两者之一。不论为明或睹,均可得名利,惟其力较差。与磨玉增光之理相同,需努力方得成功。
木(食伤)局,无庚辛者为从儿格大吉。 (忌)入西方运凶。 
女命,从儿,清秀好命,大贵。
用庚、辛,忌丁字出干。
庚、辛之印格为上上之格。
忌丁出干破印,亦怕乙食神合庚印。
无印(金)之财、官格,皆无效。
专用庚金,辛金次之。
庚透,无丁偏财出干者,可主成功。 (忌)乙食神合庚印。
以水木伤官为基本,宜佩印而不取生财。
财格则亦须配印,无印者,财格无效。
生辰时,四柱无印,为无子之兆。
庚辛俱透,无丁出干者,贵由科甲。可以考试高中、仕途顺利。庚辛必以并见为贵,金至寅卯,气亦休囚,力不足。
无庚辛者常人。
庚透辛藏,贵由异途,荣封有准。可获得殊荣。
庚藏辛透,亦有衣衿,享有富裕。
庚辛两藏,富中取贵,为先富而后贵之命,或靠文笔或武功得名声。
庚辛重见,有己丁出干者亦贵。
木局,月时又见木者,为泄水太过,定主贫困多灾,即运入西方,亦属无用。
木局,月时再逢木气,则漏气太过,定为贫命,灾厄多。
乙见庚输情相合,化合可以取贵。
丁己并透,则不伤庚辛,亦可取贵。
庚辛太多,得己丁两透,作大贵论。丁破庚生己,以财破印滋煞,贵而有权。
癸卯日,透出己字者,有云行雨施之象,其人必有经济才。
喜东方寅卯辰,安然流向,顺而不背,向食神寿星之地,故有寿。喜财透则有财有寿。“水不西流”,吉庆处恐遭夭寿。
癸水喜静,不喜透天汇地成“冲奔“之势,则主奔波劳碌,疲于奔命而未必大成。见壬江湖水汇集,必然劳碌,事必亲躬,又难防一劫。
癸水为三千弱水,无孔不入,不宜格局不正又多贵人,必然姻乱下贱。
火局,金水透亦无根,身弱财旺,孤贫之命;若天干又一派木火,只能是弱极从强,好运相摧,亦可富贵。
水局,丁甲并透,为伤官生财,亦可富中取贵。
水局,乙丙或甲丙并透,阴阳配合不协,只许衣食无忧,富贵难求。
水局,天干一派壬癸,身旺用食,少有富贵。
干支庚辛重见,则怕水浊木伤,非贫即夭;有丁火出干有根者,支不冲卯,用丁制金,亦能富贵。
干支戊己重见,宜有辛透有根,身弱而取杀印相生,可功名显达;否则,身弱杀旺,又不能从杀者,非贫即夭。
辛癸相见,金灵水明木秀,定当荣发。用辛当然忌丙来合,隔为较好。因为二月阳气已足,不需丙丁。

癸日卯月--不同时柱详解
【壬子时】癸水弱而转强,不愁泄气,若甲乙透干,无金破木,无土克水,伤食当旺,日主亦强,便是一淸到底,大贵之命。
【癸丑时】喜癸忌丑,若天干透木,则宜地支有金,干露庚辛,则地支不虑火土。
【甲寅时】满盘纯木,忌金冲克,如满盘皆木,弃命从儿,是为淸贵,忌土金,喜木火。
【乙卯时】格成从儿,如有克木之金,还须配之以火,御其金,而木得保全,倘见戊己,则当以官杀为论。
【丙辰时】须年月有金,以生无根之水,然天干有丙火之财,为庚辛之敌,尤须地支再有申金,方称尽善,否则降格以求,比劫为不可少,若无金无水,致命可弃而不可从,因木火土太杂。
【丁巳时】非得大量金水,以伐木灌火不可,壬庚出干,申亥在支,虽难大造,亦可小就。
【戊午时】再见火土,癸水熬干,必成残废,或犯痼疾,若有金相生,有水相助,而金水并不通根者,亦于事无补。
【己未时】卯未会局,则木旺过于弱土,制杀太过,身弱,宜庚辛出干,同时支有申酉。
【庚申时】最好再得木火序配,火若太重,又宜以水遏之,或土以晦之。
【辛酉时】卯酉冲,文昌冲破,人虽聪明,学识毫无,惟辛金得禄,以生弱癸,却为所喜,不可见火,尤怕丁火损辛,最好支逢巳火,财不坏印,或则土木并透,衣禄无亏。
【壬戌时】卯戌合不化,喜劫财幇身,喜辛金亦透,壬癸之源不渴,再支有子辰,则更妙。
【癸亥时】卯亥会,无杂印绶官杀者必贵,否则外金玉,内败絮之庸人。
支成木局,不见庚辛,为顺局从儿。女造:甲寅、丁卯、癸卯、乙卯,诰封一品,但为人柔弱无能,运入西方,逝世。女造柔懦尚无害,若为男造,不免贫困多灾。
评论留言
必须登录才可以评论留言。

易经算命  - 八字排盘  - 鬼谷子算命  - 合八字  - 八字合婚  - 星宿  - 算卦婚姻  - 八字详解  - 周公算命  - 五行查询  - 真人算命
算命只是预测的一种手段,而不是真真正正看到未来了,算命得到的信息,只能作为人生决策的参考,而不能作为行为指标。
版权所有 无锡市时创信息技术有限公司 备案号:苏ICP备07019234号-7